Saturday, 5 April 2014

Hazard a thabawi? PSG ah a lut ding?PSG hai chun Chelsea star Eden Hazard chu an dit thu an tarlang a, nilaini zan a PSG in 3-1 in Chelsea an hne ṭum a Chelsea goal umsun thuntu Eden Hazard hi tuta nipui transfer window inhawng lai hin PSG chun lak lut an tum ni tarlang a nih.

Hazard khawm a hi thu le inzawm hin ṭawng suok vein,” Ka nuhmeiin Paris a fe dingin a mi ti chun chipchier takin la ngaituong ka tih.”ti’n  a hril ve bawk. Ligue 1 tieng hin kir nawk chie sienla an lar naw pha sawt di'm chuh?  Chelsea a hin hlim nawna iengkhawm a nei chuong nawh a, a nuhmei a zuk ngaituo deu lei a nih.

Pasal tawp hi chuh!!

No comments:

Post a Comment