Tuesday, 29 April 2014

Real Madrid chun Bayern Munich hnein Champions League final anin hlangkai

Real Madrid chun Sergio Ramos le Ronaldo hai goal thun hmangin Champion lai Bayern Munich chu 4-0 (Aggregate 5-0) a hnein kum 2002 hnungah a vawikhatna dingin ropuitakin Champions League FINAL anin hlangkai. Real Madrid hi vawizana inkhel ding Chelsea le Atletico Madrid hai a hratlem lem leh thla tharah Lisbon ah final khel an tih.

Ei hriet angin tulai football khawvelah chu Bayern Munich hi team ṭha pawltaka ngai an nia. Season hmasak khan semi final ah Barcelona chu 7-0 laiin an hne a. Sienkhawm vawizan chu khang ang deua hnein an um ve ta a nih.

Hi inkhela hin Real thiempuipa Ronaldo chun tuta tournament fe mekah a goal 16 thunin Champions League ah season khata goal thun rawntak a siema. Messi record siem season khatah (14 goals) chu a khûm tah.

1st leg a khan Real Madrid hin Bayern hi 1-0 in an lo hne tah a. Hi lei hin beiseina insangtak leh Munich khawpui Allianz Arena an pana. An beisei phak baka insang result hlawsuokin ropuitakin final anin hlangkai. 

Inkhel anṭan a, Neuer chu Gareth Bale a khilai ṭep nghal. Neuer a ball clear chu Bale hmaah a tla a, Bale hin goal ah shot nghalin a over hlau. Real goal thunna dingin hun a lak sawtnawh. Hi zo sawtnawte hnung 16mins na ah Modric corner pet anthawkin vengtu neilo a um Ramos chun a head goal a Real chun hma anṭhuoi nghal. Minute 4 hnungah Di Maria cross chu Pepe'n inhmawtakin Ramos a pek phei a, ama hin dive malam in a head goal a 2-0 in Real chun hma anṭhuoi. Bayern chun hung nawr vein ana chu iengtak an law thei nawh. 1st half ah hin ball possession hau lem hai sienkhawm chance an neinaw hle a. An attacking in umzie a nei thei meu nawh.

32mins ah Ronaldo chun Bale pass anthawk awlsam takin goal thun nawkin 1st half ah 3-0 in hma anṭhuoia, aggregate leh 4-0 in hma anṭhuoi. Bayern ta ding chun beisei an sang ta naw hle. 38mins ah Alonso chu Bastian Schweinsteiger lakah a foul leiin yellow card pek ani a, final ah a khel thei naw ding a nih. Hi hi inkhel sung po po a Real Madrid ta dinga chanchin ṭhanaw pawltak chu a nih.

2nd half hi ringlawk ang ngeiin 1st half angin hmunuom a um ta nawh a. Bayern hai khel dana an lung a hnuol deu tah niin an lang. Robben le Riberry haiin half chance anei an hmang ṭangkai thei nawa. Gotze khawmin chance ṭha a thel bawk. Hun tawptawm 89mins ah Ronaldo chun Bayern phurrik hung siem sain Champions League ah a goal 16 na dingin freekick anthawkin goal a thuna 4-0 in Real Madrid in hnena an chang.

Final ah Real Madrid vs Chelsea am Real vs Atletico Madrid i hmunuom lem?

No comments:

Post a Comment