Sunday, 11 May 2014

2014 Barclays Premier League Champion; Manchester City

Vawizan khan Premier League game nuhnungtak chu khel a ni a. Manchester City chun Etihad Stadium ah West Ham United chu an lo mikhuol a. Samir Nasri le Kompany goal thun hmangin 2-0 a hnein kum 3 sung a vawihnina dingin Premier League nomawi Manchester United kawllai lakpekin an CHAMPION tah.

Manchester City hin Premier League game 38 khelah points 86 an hmu a. Pahnina a um Liverpool in points 84 an hmu bawka. City hin points 2 a hmathuoi falin an champion a. An home game 19 haiah 17 lai hnena an chang. Premier League ah goal 102 an thun bawk.

Liverpool hin an game nuhnung takah Newcastle United chu 2nd half 62 mins chen 1-0 in an hne nawa. 63 mins le 64 mins haiah Agger le Sturridge in goal hung thunin 2-1 in lethal hai sienkhawm kawk a um zo ta naw a. City hin points 2 a hmathuoi falin Premier League nomawi an dawm ta a nih.

Inkhel tan ani a, beisei lawk ang ngeiin Manchester City in game an thunun nghala. Ana chu goal chance an nei el thei bik nawh. City hai hi an fimkhur a, a pawng a pui chun West Ham in an nawr el naw a. damte te a in pass in chance an zawnga half chance ti thei chu anin siemdawk nuol. Nasri, Yaya le Silva an kheltha nawk hle a, Ciy game sukhringtu tak an nih. 25 mins ah Kolarov chun box puo anthawkin long shot thatak a nei a West Ham keeper in ropui takin lo save. Hi zo hin City chun an nawr sunzawm zinga 39 mins ah Samie Nasri chun box puo antnawk bawkin long shot an thawk goal a thuna, City chun 1-0 in hma anthuoi. 1st half tawp tawm khawm hin Silva chun goal a thun teu nawk hle.

2nd half an tana, City bawkin ball changrawn lemin gam an thunun hne hle a. West Ham hin goal chan tha an nei naw el khelah inkhel sung po po hin shot on target (goal zawna pet) an nei thak nawh. 49 mins ah City captain Kompany chun goal hung thun ve nawkin City chun 2-0 in hma an thuoi a. Game tunun tah in chance khawm an hau nawk hle. 77 mins ah kheltha em em Nsari chun goal a thun teu nawk hle. hnaite a a shot thatah chu keeper in a kein a lo dang hram. Goal dang lut ta loin City chun awlsam takin 2-0 a hnena changin Premier League title an lak.

inkhel tawp char hin City fans a sang tel chu field sungah tlanlutin hnena hlado anin sama. An players hai chu lawmin hun hlimum tak an hmang. A thenin club neitu Arab mi hausa, sum tamtak senga City ropuina ramah thuoilut tu Seikh Monsour inzana inentirna an thaw bawk. Awle... khang khan Manchester City chu Premier League Champuin thar an ni tah a nih.

No comments:

Post a Comment