Thursday, 22 May 2014

Sagna Manchester City ah . Kroos Manchester United ah

Daily mail in a tarlang danin Arsenal defender Bacary Sagna chu free transfer in Manchester City a zawm fel tah thu an puonglang. Tony Kroos khawm Bayern Munich anthawk £20million in Manchester United zawm dingin anin biekfel ta thu an puonglang bawk.


Bacary Sagna hi contract thar chung changah Arsenal le vawi 3 lai anin biek ta a chu anin rem thei naw a. Ama hin kar khata £100000 chung a phut a. Hi hi Arsenal chun pek anin zuom naw nih.

Sagna hin City ah kum 3 dei contract a zieka, kar khatah £150,000 lai a hin a hlaw ding a nih. Arsenal ah kum 8 lai hun a lo hmang ta a. Thla thar June 1 hin official takin City a zawm thu hi puonglang ning a tih.
_______________________

Daily mail bawkin a tarlang danin Manchester United Chun Bayern Munich midfilder Tony Kross chu £20 million senga laklut dingin anin rem tah thu an puonglang bawk.

Kroos hi United ah David Moyes a um lai deia laklut dinga an loin biekrem tah niin, a pu hlui Louis van Gaal hnuoia khel a chak hle ni a hril a ni bawk. Ama khawm hi Bayern le contract thar chung changa inbierem thei lo an nih.

Hienglaizing hin a team-mates Robben khawm laklut tumin United hin an bei mek niin an tarlang bawk.

No comments:

Post a Comment