Monday, 12 May 2014

Semi Final duthusam thlirna


11th Hmar Maryrs’ Trophy khel mekah a vawrtawp a hnai ta hle a. Zinga hin semi final hmunuom um takel ei hmu ding ani a. Hieng neka semi final duthusam lem hi a um nawk chuong thei ta ding manih? Hieng semi finalist team 4 hai hi a tu tu khawm final kai hai sienkhawm an phu vawnga. Semi final match ding khawm hi final match ding khawmin in sit an um naw hle.

Hmar Patriots vs B. Aijalon
----------------------------------

Hieng team pahni hai that zie chu hril rak khawm a ngai nawh. Team khawngtak Player tha tak tak fuonkhawm an ni a. Team balance khawm duthusam deuthawa tha ve ve an nih. Hmar Patriots hi team thar niin Player tha tak tak lakkhawm an ni a. An defence a phuoi ang bawkin midfield anin hrawl em em a. Winger an nei tha a. Keeper chenin an tha em em a. Hieng hai hi an hratna bulpui pakhat chu a nih.  Hmar FC ta ding khawma lo khel hlak Ramsang Captain na hnuoiah hin Chalrang player tha tak tak an um nuola. Hieng hai che vel hi zinga chu hmunuom um tham tling nei a tih.


Hienglaizing hi Aijalon team khawng zie chu a en haiin ei hriet chieng hle ring a um. Goalkeeper an nei tha a, midfield ball semthiem tak tak player an um nuola. An striker haiin an goal thun thei zie an la theinghil naw chun goal thun an harsat lawm ring a um nawh. Zinga chu match inhnetawk tak beisei ei ta. A tu tu khawm hin hnena chang haisien thilmak ni naw nih.
_____________________

FAST (Rengkai) vs Sielmat FC
Hi zet hi chu local football ngaina tu hai ta ding chun hieng neka match duthusam lem hi a um chuong ding mani? Hmar players ṭha fuonkhawm na team pahni hai in nuoi ding mawl hi a nih Hmar Martyrs' Trophy suk phuisui tu pakhat chun.
Sielmat le FAST (Rengkai) hai hi Hmar Martyrs' Trophy khel mekah hin fans neitha tak ve ve an ni a. A bikin Sielmat FC hai thawm hi a tha zuol a. An ni hi eiin pak naw thei nawh. Martyrs' Trophy ṭan ani anthawk khan an ri a ṭha em em a tournament sukin hawitu pakhat an nih ei ti naw thei nawh.

FAST hai hi nikum a finalist kha an ni a. An ni hi iengtik lai khawm team khawng tak an ni zing a. An passing a mawiin "HMAR tiki taka" football an min entir thei zing hi inpak an um hle.. Ieng position a khawm an ṭha vawnga, ana defence hi anin phan na lai deu niin an langa chu team khawngtak chu an ni zing tho a nih. Forward tlanhrat tak tak goal thunthei em em an nei a. Hieng hai hin zingah Sielmat FC hmungtlar khautak an paltlang thei dim chu.

___________________________

Sielmat FC.

Tukum zet chu mipui po po mit fukna chu Sielmat FC hi ni ngei a tih. An ni hi player ṭha hlang um khawm ni an ni a. Local players inlar tak tak an kat nuol a nih. Keeper thatak an nei a. An defence hi Hmar FC rawlbang Daniel Hmar in rawina hnuoiah umin tuta Hmar Martyrs' Trophy khel mekah defence khau tak ti inla khawm ei hrilsuol lawm ring a um nawh.
Midfield ah player ball thiemtak tak an um a. Winger tlanhrat tak tak an nei a. An ni hin Hmar FC striker Lalzarzo @naute an chawm ding hi hawphur um tham tling ngei a tih.

Sielmat FC hi champion thei ding hiel a ṭha an ni a. Sienkhawm semi final ah FAST hai kher kher anin khelpui ding hi chu lawm bik bek naw ni hai.
Awleh, iengkhawm nisien zinga chu match hmunuom um tak beisei ei ta. A tu tu khawm hi final kai thei vawng an ni a. Goal nal tak tak khawm beisei bawk ei tih.

No comments:

Post a Comment